EĞİTİM:

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuştur.
1990-1991 yıllarında Avukatlık Stajını tamamlamıştır.
1991-1993 yıllarında ise hakim adayı olarak İdari Yargı Stajını tamamlamış ve Danıştay 10. Dairesi Tetkik Hakimi olarak göreve başlamıştır.

1999-2000 yıllarında Danıştay nezdinde göre yaptığı dönemde, “Fransız Danıştay’ı ve Paris İdare Mahkemesi’ne Türk Danıştay’ını temsilen hakimlik ve araştırma” yapmak üzere Paris’te görev yapmıştır.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde master derecesini tamamlamış ve “Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay” adlı tezi hazırlamıştır.

2002 yılında İdarenin Kusursuz Sorumluluğu” adlı tezi ile Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde doktora derecesini tamamlamıştır.

2005 yılında Danıştay 5. Dairesi’nde Tetkik Hakimliği yapmakta iken görevden ayrılarak Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamıştır.

2005 yılında Bulut Hukuk Bürosu’nun yönetici ortağı [senior partner] olarak görev yaptıktan sonra sonra Eylül/2011’de ayrılarak Vizyon Hukuk Bürosunu kurmuştur.

Eylül 2011 tarihinden bu yana Vizyon Hukuk Bürosunda Kurucu/Yönetici Ortak olarak çalışmaya devam etmektedir.

SERTİFİKALAR:

• Türkiye Barolar Birliği İleri Eğitim Programı “Vergi Hukuku” Sertifika Programı,
• Türkiye Barolar Birliği İleri Eğitim Programı “Bilişim Hukuku” Sertifika Programı,
• Instıtut de Langue Française Certificat; Cours de Civilisation Française de la Sorbonne,
• Certificat de la Langue Française; Centre Culturel et de Cooperation Linguistique d’Ankara,
• Français de Spécialité Attestation “Droit Puplic et İnstituion Françaises”; Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Devlet Memurları Yabancı Dil Eğitim Merkezi Fransızca Dil Sertifikası
• Ankara Üniversitesi TÖMER Fransızca Diploması
• Ankara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsü “Enerji Hukuku Sertifika Programı”
• Hacettepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi “Felsefe” Bölümü ile Ankara Barosu Felsefe Kulübü’nün ortak yürüttüğü “Hukukta Doğrulama ve İspat” Sertifika Programı
• Türk Felsefe Kulübü ile Ankara Barosu Etik Kurulunun ortak hazırladığı “Felsefe ve Etik, Hukukta Etik” Sertifika Programı

KİTAPLAR:

• “Hukukun Genel İlkeleri ve Danıştay”
• “İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip Prosedürü” 7.Basım
• “Nazım Hikmet Ran’ın Vatandaşlık Durumu”

MAKALELER:

• “HES Projeleri Yönünden Havza Planlamasının Hukuki Açıdan İrdelenmesi”,
• “Kentsel Dönüşümün 6306 sayılı Yasa Kapsamında Hak ve Özgürlükler Açısından Ele Alınması”,
• “İdari Yargıda Tanık Müessesesi”,
• “İdari Yargıda Savcılık Kurumunun Yeniden Yapılandırılması Üzerine Bir Deneme”,
• “İdari Yargıda İstinaf”,
• “Türk Hukuku Açısından Vatandaşın İade Edilmezliği Kuralı”

BİLDİRİLER:

• Eskişehir Barosu- “6306 sayılı Yasa Kapsamında Kentsel Dönüşümün Konut ve Barınma Hakkı Yönünden İrdelenmesi”,
• Ankara Barosu “Kentsel Dönüşüm” Sempozyumu- “6306 sayılı Yasa Kapsamında Kentsel Dönüşümün Konut ve Barınma Hakkı Yönünden İrdelenmesi”,
• Eskişehir Barosu- “Kamulaştırmasız El Atma Davaları ve Yargısal Denetimi”,
• Ankara Barosu- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İdari Yargı Konferansı- “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Kapsamında İdari Yargıda Silahların Eşitliği İlkesi”,
• Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2014- İdari Yargı Çalıştayı-“İdari Yargılama Usulü Kanununda Yapılması Düşünülen Değişiklikler Üzerine Değerlendirmeler”,
• Ankara Barosu Kabahatler Hukuku Sempozyumu-“İdari Para Cezaları ve Yargısal Denetiminde Görevli Yargı Yeri Sorunu”,
• Ankara Barosu Sağlık Mesleği Mensuplarına Karşı Şiddette Kusursuz Sorumluluk Sempozyumu “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Nedeniyle Devletin Sorumluluğuna İlişkin İlke ve Esaslar”,
• Ankara Barosu Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılmasının; Ceza, İdare, Tazminat ve Disiplin Hukuku Yönünden Sonuçları Paneli “Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesinin Disiplin ve İdari Yaptırımlar Açısından Sonuçları”,
• Green Word Conferences-Turkish Energy Week 2014-“Legal Aspetcs of Licensing and Permitting for Renewable Energy Projects in Turkey Moderated Discussion” Moderator,
• Görev Kusuru ve Rücu Sorunu”, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce düzenlenen “Kamu Personeli Sorunları konulu Sempozyum
• Tam Yargı Davaları”, Türkiye Barolar Birliği’nce düzenlenen “İdari Yargı” konulu Panel
• Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu ve Hasta Hakları Danıştay’ın Kuruluş Yıldönümü Kutlamaları nedeniyle düzenlenen Sempozyum
• Sağlık ve Hasta Hakkı Bağlamında Sorumluluk Hukuku VI. Asya Biyoetik& IV. Ulusal Tıp Etiği Kongresi
• Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin Sorumluluğu Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, “Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sempozyumu
• Elektrik Enerjisinin Regülasyonu ve Hukuki Sorunlar konusu ile Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı Enerji Çalıştayı
• Belediye Hizmetlerinden Dolayı Belediyenin ve Belediye Çalışanlarının Tazminat Sorumlulukları Türkiye Belediyeler Birliği ve İç Anadolu Belediyeler Birliği İşbirliği ile gerçekleştirilen Hizmet İçi Eğitim Programı

ALDIĞI GÖREVLER:

• Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından “Kamu İhale Hukuku Sertifika Programı” düzenlenmesinde görev ve bu kapsamda; Kamu İhale Hukukunun Kaynakları-Kapsamı ve Kamu İhale Hukukunda İhaleye Hakim Olan İlke Ve Kurallar; İhalelere Karşı Başvurular, Şikayet ve İtirazen Şikayet konularının sunumu,
• Ankara Barosu Vergi ve İdare Hukuku Kurulu tarafından “İmar Hukuku Sertifika Programı”nın düzenlenmesinde görev ve bu kapsamda; İmar Hukukunun Genel Esasları-Nitelik ve Kapsamı-Kaynakları; Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu; İmar Hukuku İşlemlerinin Yargısal Denetimine Hakim Olan İlkeler konularının sunumu,
• Kaymakam adaylarının yetiştirilmeleri aşamasında Staj Eğitmenliği;
• TODAİE Yüksek Lisans Programında “Cumhuriyet Döneminde İdari Yargı Konulu” sunum
• İdari Yargı stajyerlerinin Danıştay stajı aşamalarında yetiştirilmelerinde gözetmenlik görevi
• İdari Yargı stajyerlerinin Danıştay stajı sırasında hazırladıkları tez çalışmasında tez yöneticiliği görevi
• Başbakanlık Uzman Yardımcıları’nın yetiştirilmelerine yönelik programda “Ekonomik Kararların Yargısal Denetimi” konulu ders programını yürütme ve yeterlilik sınavında soru hazırlama
• Danıştay bünyesinde kurulan “Bilimsel Araştırma ve Yurtdışına Görevli Gönderilen Hâkimlerin Yapacakları Çalışmaları Denetleme Kurulu”nda raportörlük
• Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezi’nde İdari Yargı stajyerlerine “Tam Yargı Davaları” konulu ders programını verme ve yeterlilik sınavına soru hazırlama
• Uluslararası Yüksek Yargı Mercileri Derneği’nin 2003 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı
• Ankara Barosu Hukuk Fakülteleri ile İletişim ve İşbirliği Kurul Üyeliği,
• Ankara Barosu İdare ve Vergi Hukuku Kurul Üyeliği
• Ankara Barosu Eğitim Merkezi İdari Yargı Seminerleri
• TBB Eğitim Merkezi’nin kurulması kapsamında Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan Staj Eğitimi Programında “Uygulamalı İdari Yargı Dersleri” ve “Kurgusal Duruşma” Jüri üyeliği
• Zorlu Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği